Robert Zelník

Naša budúcnosť je lokálna

Helena Norberg-Hodge sa v česko-slovenskom priestore výraznejšie zapísala knihou Ancient Futures (v českom preklade Dávné budoucnosti). V knihe popisuje vlastné pozorovanie premeny himalájskej krajiny Ladak z tradičnej, sebestačnej spoločnosti po jej otvorení sa modernej západnej spotrebnej kultúre, so všetkými pozitívami aj negatívami, ktoré táto premena priniesla. Jej aktuálna kniha Naša budúcnosť je lokálna (pôvodne Local is our Future) je pozitívnou víziou sveta, ktorej ústrednou myšlienkou je prinavrátenie ľudského rozmeru do ekonomiky, čo by prinieslo skrátenie vzdialeností medzi výrobcom a spotrebiteľom, rovnomernejšie zapojenie ľudí do hospodárskych vzťahov, vyriešenie veľkej časti negatívnych ekologických dopadov globalizácie a znovuoživenie miestnych komunít.

Kniha začína apelom, že budúcnosť sveta je v rukách obyčajných ľudí. Politickí a ekonomickí lídri nejavia záujem viesť svoje krajiny smerom k diverzifikovaným lokálnym systémom a slepo nás tlačia do údajne jediného možného modelu globálneho trhu riadeného najväčšími korporáciami. Autorka odkrýva mnohé proklamované mýty, ktoré sa spájajú s cestou moderného rozvoja a s predstavou života pred ním. Pokračuje kritikou súčasného modelu globalizácie pod taktovkou veľkých hráčov a poukazuje na cenu, ktorú za tento vývoj platíme: rastúca nezamestnanosť, zhoršovanie zdravia a životného prostredia, psychologický tlak na dosahovanie úspechu, polarizácia mužsko-ženských rolí, stúpajúce depresie, rozpad vzťahov, nárast extrémizmu.

Cesta lokálnosti je alternatívnym scenárom vývoja, ktorý prináša zvýšenie stability a rozmanitosti. Ekonomická decentralizácia by umožnila spoločenstvám, regiónom a štátom prevziať kontrolu nad svojimi záležitosťami. Lokálnosť neznamená, že zakážeme ľuďom z chladnejších pásiem jesť pomaranče. Lokálnosť znamená, že lokálne vyprodukované potraviny nebudú musieť precestovať pol sveta, aby skončili na zahraničných trhoch, vymenené za rovnaké množstvo rovnakých potravín dovezených taktiež z veľkej diaľky, ako sa to často deje dnes. Neznamená to zakazovať dopravu na dlhé vzdialenosti a dovoz. Znamená to optimalizovať presun tovarov tak, aby nedochádzalo k zbytočnému transportu, ktorý často nezmyselne plytvá vzácnymi zdrojmi a neprináša zvýšenie kvality života.

Zmenu je možné uskutočniť na viacerých úrovniach. Občianska úroveň - nazývaná zmena zdola nahor, by mala ísť ruka v ruke s politickou zmenou zhora nadol. To umožní zmeniť politický systém, ktorý v súčasnosti propaguje a zvýhodňuje všetko veľké a globálne. Namiesto deregulácie globálneho trhu by štáty mohli podpísať vzájomné zmluvy o uprednostňovaní lokálnych a národných hodpodárskych vzťahov a záujmov. Hlavným cieľom trhu nemusí byť zvyšovanie zisku a HDP, ale predaj prebytkov a získanie tovarov a služieb, ktoré nie je možné získať z lokálnych zdrojov.

Inšpiratívny príkladmi môžu byť občianske projekty komunitných a družstevných bánk a úverových družstiev, ktoré umožňujú ľuďom investovanie do lokálneho spoločenstva; lokálne meny, ktoré zabezpečujú miestny kolobeh peňazí a podporu malých lokálnych poskytovateľov tovarov a služieb; lokálne potraviny, ktoré poskytujú živobytie malým hospodárom a farmárom, umožňujú spotrebu čerstvých potravín z blízkeho okolia, zvyšujú potravinovú bezpečnosť, sebestačnosť a rozmanitosť. Lokalizácia výroby by zároveň mohla priniesť pocit zmysluplnejšej a viac napĺňajúcej práce. Skončilo by sa ochudobňovanie a vykorisťovanie krajín globálneho Juhu.

Kniha je neveľká do rozsahu, ale obsahuje komplexný súhrn informácií o aktuálnom stave sveta a globálnej ekonomiky podaný vo forme prístupnej pre bežného čitateľa. Je možné ju poňať ako pozvánku pre zapojenie sa do medzinárodného hnutia lokalizačných iniciatív, ktorého súčasťou je aj autorkou založená organizácia Local Futures.